exhibitions > Public Animal 2011

Kitty Blandy Exhibition at Reading Room gallery
Public Animal exhibition Installation
2011

Tom (eyes shut) & Tom (eyes open)
Oil on canvas